1. Rekisterinpitäjä
Kauppatorin Taloushallinto Oy

Kuortaneenkatu 7
00520 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Hanna Ronkainen
puh. 040 0918 883

3. Rekisterin nimi
Kauppatorin Taloushallinto Oy:n palvelujen käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien Kauppatorin Taloushallinto Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan / asiakasyrityksen henkilöiden perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille, vakuutusyhtiöille tai työeläkekassoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilörekisterit sijaitsevat tilitoimiston tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

Kauppatorin Taloushallinto Oy:n käyttämä kirjanpito-ohjelma huolehtii sähköisesti käsiteltävistä tiedoista ja niiden tietosuojasta. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalisessa muodossa säilytettävät asiakastiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään suljetuissa tiloissa. Manuaalisen aineiston luovuttamisesta laaditaan kirjalliset luovutustodistukset.